Jogi DokumentumokAdatkezelési tájékoztató

SYNLAB Hungary Kft.
SYNLAB Budapest Diagnosztikai Központ
GenoID Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriuma

I. Tájékoztatás módja

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) a Synlab Hungary Kft. és annak Genoid Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumának közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések, valamint a távollévők között kötött szerződések szerinti értékesítés (továbbiakban külön-külön: Szolgáltatás, együttesen: Szolgáltatások) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, szolgáltatás vonatkozásában, amelyre a Synlab Hungary Kft. jelen tájékoztató alkalmazását írja elő. Az Adatkezelési Tájékoztató a Synlab Hungary Kft. által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, a Synlab Hungary Kft. által kezelt személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.

2. Az Adatkezelési Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi, azzal együttesen értelmezendő. A Synlab Hungary Kft. jogosult az ÁSZF módosítása részeként az Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a ÁSZFben meghatározott módon válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. ÁSZF hiányában is jogosult a Synlab Hungary Kft. jelen Adatkezelési Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett, egyoldalúan módosítani, amely rendelkezések a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználóval szemben. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

II. Adatkezelés elvei

1. A Synlab Hungary Kft. a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal, valamint a reklámszabályozással és egyéb jogszabályokkal összhangban kezeli.

2. Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

2.1. Az adatkezelő:
Synlab Hungary Kft.
Székhely: 1056 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet
Cégjegyzékszám:01-09-923956
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Bíróság, mint cégbíróság
Adószám: 14872925-2-42
E-mail: .(JavaScript must be enabled to view this email address)
Webtárhely-szolgáltató: ICDSoft (https://www.icdsoft.com)

2.2. A kezelt adatok köre:
Synlab Hungary Kft. kezelt adatok körébe az alábbi adatok tartoznak:
a) családi és utónév, email cím
b) név, születési év, nem, E-mail cím, lakcím, aláírás
c) név, telefonszám, E-mail cím, rendelési cím, pecsétszám, foglalkozás, szakképesítés, aláírás
d) név, telefonszám, E-mail cím, honlap, rendelési cím, pecsétszám, foglalkozás, szakképesítés, aláírás
e) családi és utónév, születési hely, idő, anyja neve, lakcím, értesítési cím, DNS-minta, mérési adatok
f) családi és utónév, lakcím vagy rendelési cím, E-mail cím, telefonszám, aláírás
g) családi és utónév, születési név,  születési dátum, postázási cím, telefon, email cím, aláírás

III. Adatkezelés célja

1. A Synlab Hungary Kft. adatkezelésének célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása.

A Szolgáltatás nyújtása körében cél:
a) a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, illetéktelenek személyes adatokhoz való hozzáférésének megakadályozása;
b) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél küldése, labordiagnosztikai szolgáltatások promotálása, vevői elégedettség felmérése lakossági célcsoportok számára földrajzi és kor szerinti bontásban NAIH-65247/2016.);
c) reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (hírlevél küldése, labordiagnosztikai szolgáltatások promotálása, vevői elégedettség felmérése orvos, illetve egészségügyi dolgozó célcsoportok számára földrajzi és szakma szerinti bontásban (NAIH-65531/2016.);
d) orvoskereső adatbázis kezelése (NAIH-65248/2016.);
e) genetikai DNS-profil készítése, származás megállapítása céljából adatkezelés (NAIH-53881/2016.);
f) nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése orvosok, egészségügyi dolgozók és páciensek részére (NAIH-65249/2016.);
g)  elektronikus áruházban (webshop) történő értékesítés (NAIH-101958/2016.);
h) a jogszabályok által elrendelt adatkezelések és adatszolgáltatások teljesíthetősége.

IV. Adatkezelés jogalapja

1. A személyes adatok Synlab Hungary Kft. általi felvétele és kezelése a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul a Szolgáltató honlapján keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével. A Felhasználó a hozzájárulást az adott Szolgáltatás igénybevételével (pl. weboldal megnyitása, hírlevélre való feliratkozással), használatának kezdeményezésével, használatával adja meg.

2. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Synlab Hungary Kft.-nek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Synlab Hungary Kft. a Szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. A Felhasználó szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

4. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Synlab Hungary Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

5. A személyes adatok Synlab Hungary Kft. általi felvétele és kezelése eltérő rendelkezés hiányában a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

V. Kezelt adatok

1. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

2. A Synlab Hungary Kft. által kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény. Fenti jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el a Synlab Hungary Kft.

VI. Adatkezelés időtartama

1. Az adatkezelés megszűnésére okot adhat az adatok Felhasználó általi vagy általa kezdeményezett törlése, egyéb érintett által kezdeményezett törlés, az ÁSZF Felhasználó általi megsértése, a Szolgáltatás megszüntetése, a bíróságok, hatóságok adattörlést, adatmegsemmisítést elrendelő végrehajtható ítélete, határozata.

2. A Synlab Hungary Kft. –az ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése, illetve a beteg elégedettségi adatbázis felépítése céljából.

VII. Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó/Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését .(JavaScript must be enabled to view this email address) e-mail címen vagy a Synlab Hungary Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 53. I. emelet címre postai úton küldött levélben.

2. A Felhasználó személyes adatait akkor törli a Synlab Hungary Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

3. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján meghatározott módon és címen.


B. Tájékoztatás

1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Synlab Hungary Kft. által az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Synlab Hungary Kft. a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Synlab Hungary Kft. a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.

2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Synlab Hungary Kft.-t tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Synlab Hungary Kft. a megkereső szerv részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

3. A szolgáltató cookiet és web beaconst (webjelzőket) nem használ és kezel. A Synlab Hungary Kft. honlapja külső szerverről érkező hivatkozásokat, webanalitikai eszközöket nem tartalmaz.


C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Synlab Hungary Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha a Synlab Hungary Kft. a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő a Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.


D. Igény bejelentése a Synlab Hungary Kft.-nél

1. A Synlab Hungary Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VII.A–C. pontokban meghatározott igények bejelentésére többféle módon lehetőséget adhat: írásban postai úton és email útján.

2. Amennyiben az igény benyújtására email útján került sor, a korábban a Synlab Hungary Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Synlab Hungary Kft. a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Synlab Hungary Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

3. Amennyiben a Synlab Hungary Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.

4. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának a megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.


E. Jogorvoslati lehetőségek

1. A Synlab Hungary Kft. akkor biztosítja a VII.A.-VII.C. pontokban meghatározott, jogszabályok által előírt jogorvoslati igények előterjesztésének lehetőségét, amennyiben az érintett (akár Felhasználó, akár egyéb érintett) – a Synlab Hungary Kft. vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adattal fennálló kapcsolatát.

2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., .(JavaScript must be enabled to view this email address), +36-1-3911400, http://www.naih.hu).

VIII. Külső szolgáltatók tevékenysége

1. Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozáskor az önkéntesen megadott e-mail cím tárolására és a hírlevelek kiküldésére a Mailchimp (mailchimp.com, The Rocket Science Group, LLC d/b/a Mailchimp, State of Georgia, USA) hírlevélküldő szolgáltatást használja.

2. Valamint az Eldacon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1094 Budapest Tűzoltó utca 57.) a Synlab Hungary Kft. szerverszolgáltatójaként a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattárolóként és adattovábbítóként a Mailchimp hírlevélküldő szolgáltató felé működik közre.

3. Valamint az ICDSoft Ltd. (1421 Sofia, Cvetna Gradina Str. 39-41. Bulgária) a Synlab Hungary Kft. Genoid Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumának http://www.genoid.hu és genoid.net honlapjának szerverszolgáltatójaként a 2.2. pontban felsorolt adatok tekintetében adattárolóként és adattovábbítóként a Synlab Hungary Kft. szerverszolgáltatója, az Eldacon Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felé működik közre.

4. Tájékoztatjuk továbbá a Felhasználót arról is, hogy a Synlab Hungary Kft. a telefonos Központi Ügyfélszolgálat (06 1 588 8500) működtetéséhez a Minerva-Soft Kft. (1117 Budapest, Infopark-Infopark sétány 1, „I” Épület) felhő alapú call-center szolgáltatásait veszi igénybe. Ha Felhasználó a Központi Ügyfélszolgálat szolgáltatását használja, a Minerva-Soft Kft. a Felhasználó bejövő és felé indított hívásai tekintetében adatfeldolgozást és adattárolást végez.


A jelen Adatkezelési Tájékoztató mindenkor aktuális szövege elérhető
a http://www.genoid.net/jogi-dokumentumok/adatkezelesi-tajekoztato linken.